Instytucje państwowe!

Wykaz najważniejszych urzędów państwowych!!!...
Urzędy i instytucje państwowe
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Agencja Nieruchomości Rolnych
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 Agencja Rezerw Materiałowych
 Agencja Rynku Rolnego
 Agencja Wywiadu
 Archiwa Państwowe
 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 Biuro Ochrony Rządu
 Centralne Biuro Antykorupcyjne
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Głowny Inspektorat Farmaceutyczny
 Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska
 Główny Inspektorat Sanitarny
 Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 Główny Inspektorat Weterynarii
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 Główny Urząd Miar
 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 Główny Urząd Statystyczny
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 Instytut Energii Atomowej
 Instytut Pamięci Narodowej
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 Komenda Główna Policji
 Komisja Nadzoru Finansowego
 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 Naczelny Sąd Administracyjny
 Narodowy Bank Polski
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Narodowy Fundusz Zdrowia
 Najwyższa Izba Kontroli
 Państwowa Agencja Atomistyki
 Państwowa Inspekcja Pracy
 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 Państwowa Komisja Wyborcza
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Polska Akademia Nauk
 Polska Organizacja Turystyczna
 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 Polski Komitet Normalizacyjny
 Polskie Centrum Akredytacji
 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 Prezydent RP
 Rada do Spraw Uchodźców
 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 Rządowe Centrum Legislacji
 Rzecznik Praw Dziecka
 Rzecznik Praw Obywatelskich
 Sąd Najwyższy RP
 Senat RP
 Służba Więzienna
 Straż Graniczna RP
 Trybunał Konstytucyjny RP
 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 Urząd do Spraw Cudzoziemców
 Urząd Dozoru Technicznego
 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 Urząd Komunikacji Elektronicznej
 Urząd Lotnictwa Cywilnego
 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 Urząd Patentowy
 Urząd Regulacji Energetyki
 Urząd Transportu Kolejowego
 Urząd Zamówień Publicznych
 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 Wyższy Urząd Górniczy
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych