Negatywna ocena ośrodków innowacji i parków przemysłowych na Podlasiu

  Najwyższa Izba Kontroli...

fot. Wikipedia/Polimerek

 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie zadań przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach (dalej „Park w Suwałkach”) oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej (dalej „CITT Politechniki”). Źródło: www.nik.gov.pl

Jednostki te nie realizowały bowiem podstawowego celu dla jakiego zostały utworzone,  tj. sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki oraz wdrażania nowych technologii i wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Tracili i tracą na tym nie tylko przedsiębiorcy, ale również cała gospodarka narodowa.

Park w Suwałkach, mimo podejmowanych prób i upływu sześciu lat od powstania, nie nawiązał efektywnej współpracy ze środowiskiem naukowym, nie uzyskał efektów w sferze wdrażania nowych technologii i nie wykonywał zadań w zakresie pomocy firmom technologicznym w początkowym okresie ich działalności. W konsekwencji nie uzyskiwał dochodów z tytułu komercjalizacji nowoczesnych technologii. Tymczasem zachodzi konieczność poniesienia, w latach 2011-2012, szacowanych na ok. 10 mln zł wydatków ze środków własnych na realizację inwestycji, polegającej na budowie nowych obiektów Parku. Działalność Parku w  Suwałkach w latach 2007-2009 generowała zaś straty (na koniec tych lat – odpowiednio – 420,1 tys. zł, 544,6 tys. zł i 760,8 tys. zł), a wartość rynkowa gruntów przeznaczonych do sprzedaży nie przekracza 3,6 mln zł. Wątpliwości NIK budzi możliwość osiągnięcia zakładanych dla Parku wskaźników rezultatu. W 2013 roku w  inkubatorze technologicznym powinno funkcjonować co najmniej 20 nowych przedsiębiorstw, podczas gdy do zakończenia kontroli, chęć wynajęcia pomieszczeń Parku zgłosiło siedem podmiotów. Z kolei CITT Politechniki, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 listopada 2010 r., nie  skomercjalizowało żadnego wynalazku i nie wdrożyło do gospodarki wyników ani jednego projektu badawczego.

NIK oceniła pozytywnie działania Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej służące wpieraniu przedsiębiorczości i innowacji, a także prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ten cel. Zastrzeżenia budzi jednak brak skuteczności działań realizowanych w celu pozyskania inwestorów do tworzonych parków, a w przypadku Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku – również niewypracowanie zasad współpracy oraz udziału uczelni wyższych we wdrażaniu innowacji.